Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Classification για .NET

Το GroupDocs.Classification for .NET API χρησιμοποιείται για ταξινόμηση κειμένων και εγγράφων με πολλές ταξινομήσεις (π.χ. IAB-2). Τα έγγραφα θα μπορούσαν να είναι σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των μορφών Microsoft Word, OpenOffice Document, εγγράφων PDF, RTF και TXT. Μπορείτε να περάσετε ένα έγγραφο ή κείμενο, να ορίσετε μια ταξινόμηση και να το ταξινομήσετε. Τα αποτελέσματα ταξινόμησης μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν με πολλαπλές και ευέλικτες επιλογές.

 Ελληνικά