Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Editor για .NET

Το GroupDocs.Editor για .NET είναι ένα ισχυρό API επεξεργασίας εγγράφων με χρήση HTML. Το API μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας HTML, ανοιχτού κώδικα ή επί πληρωμή. Το Editor API θα επεξεργαστεί για τη φόρτωση εγγράφων, τη μετατροπή του σε HTML, την παροχή HTML σε εξωτερικό περιβάλλον χρήστη και, στη συνέχεια, την αποθήκευση του HTML στο αρχικό έγγραφο μετά από χειρισμό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών εγγράφων Microsoft Word, XML, μορφών OpenDocument και αρχείων TXT

Groupdocs.editor για java

Το GroupDocs.editor για το Java API επιτρέπει την επεξεργασία εγγράφων με τη μορφή HTML. Το API υποστηρίζει πολλαπλές μορφές εγγράφων και μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε εξωτερικό επεξεργαστή, OpenSource ή Paid HTML. Το API Editor θα επεξεργαστεί για να φορτώσει έγγραφα, να το μετατρέψει σε HTML, να παρέχει HTML σε εξωτερικό UI και στη συνέχεια να αποθηκεύσει HTML σε πρωτότυπο έγγραφο μετά από χειραγώγηση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών αρχείων Word Microsoft, μορφών OpenDocument, XML και TXT.

 Ελληνικά