Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Merger για .NET

Το GroupDocs.Merger για .NET είναι ένα εγγενές API με πλήρεις δυνατότητες για χειρισμό και συγχώνευση εγγράφων σε οποιαδήποτε εφαρμογή .NET. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εφαρμογές με τη δυνατότητα συγχώνευσης πολλαπλών εγγράφων σε ένα μόνο. Επιτρέπει τον διαχωρισμό, την αναδιάταξη, την αφαίρεση ή τον συνδυασμό σελίδων σε ένα έγγραφο με υποστηριζόμενη μορφή. Το API διαχειρίζεται επίσης λειτουργίες ασφαλείας με δυνατότητα προστασίας με κωδικό πρόσβασης για την αφαίρεση ή τον ορισμό κωδικών πρόσβασης σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο έγγραφο.

Groupdocs.merger για java

Το GroupDocs.Merger για το Java είναι ένα πλήρες, εγγενές API για να χειριστεί και να συγχωνεύσει έγγραφα σε οποιαδήποτε εφαρμογή Java. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εφαρμογές με τη δυνατότητα να συγχωνεύσουν πολλαπλά έγγραφα σε ένα μόνο. Επιτρέπει τη διάσπαση, την αναδιάταξη, την κατάργηση ή τη συνδυασμό σελίδων σε ένα έγγραφο υποστηριζόμενης μορφής. Το API διαχειρίζεται επίσης χαρακτηριστικά ασφαλείας με δυνατότητα προστασίας κωδικού πρόσβασης για την κατάργηση ή τον καθορισμό κωδικών πρόσβασης σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο έγγραφο.

 Ελληνικά